Privacyreglement

ONDERSTAANDE VOORBEELD, GEBASEERD OP WETTELIJKE VERPLICHTINGEN DIE TOT ENKELE JAREN GELEDEN VAN KRACHT WAREN.

DOEL EN REIKWIJDTE VAN HET PRIVACYREGLEMENT

DOEL VAN HET REGLEMENT IS EEN VASTLEGGING VAN DE MAATREGELEN DIE RAJAVEDA – AYURVEDISCH GEZONDHEIDSCENTRUM (RAJAVEDA) HEEFT GENOMEN OM ZEKER TE STELLEN DAT ZORGVULDIG MET CLIËNTGEGEVENS WORDT OMGEGAAN. DIT REGLEMENT IS VAN TOEPASSING OP ELKE VERWERKING (GEAUTOMATISEERD EN NIET-GEAUTOMATISEERD) VAN CLIËNTGEGEVENS, DIE IN EEN BESTAND ZIJN OF WORDEN OPGENOMEN.

DOEL VAN HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN CLIËNTGEGEVENS
CLIËNTGEGEVENS WORDEN OP EEN BEHOORLIJKE EN ZORGVULDIGE WIJZE VERWERKT, EN ALLEEN VOOR DE DOELEINDEN WAARVOOR ZE ZIJN OF WORDEN VERZAMELD;

GEGEVENS KUNNEN WORDEN VERZAMELD TIJDENS CONSULTEN, BEHANDELINGEN OF ANDERSZINS;

DOELEINDEN ZIJN:

– GEBRUIK IN HET KADER VAN DE TE VERLENEN ZORG (MET NAME BEHANDELING, CONSULT, MEDICATIE, DOORVERWIJZING, OVERDRACHT);
– GEBRUIK TEN BEHOEVE VAN DE BEWAKING VAN DE EIGEN KWALITEIT EN DE PRAKTIJK ACCREDITERING;
– TEN BEHOEVE VAN (WETENSCHAPPELIJK) ONDERZOEK, MITS ANONIEM;.
– ANDERE DOELEINDEN, MITS VOORAF MET DE CLIËNT OVEREENGEKOMEN. VERWERKING VAN ALGEMENE CLIËNTGEGEVENS, GEZONDHEIDSGEGEVENS, ERFELIJKE GEGEVENS ALGEMENE CLIËNTGEGEVENS WORDEN ALLEEN VERWERKT INDIEN AAN EEN VAN ONDERSTAANDE VOORWAARDEN IS VOLDAAN:
– DE CLIËNT HEEFT VOOR DE VERWERKING TOESTEMMING (MONDELING OF SCHRIFTELIJK) VERLEEND;
– VERWERKING IS NOODZAKELIJK VOOR DE VERLENING VAN AYURVEDISCH ZORG AAN DE CLIËNT;
– VERWERKING IS NOODZAKELIJK IS OM EEN WETTELIJKE VERPLICHTING NA TE KOMEN;
– VERWERKING IS NOODZAKELIJK TER BESTRIJDING VAN ERNSTIG GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID VAN CLIËNT.

GEZONDHEIDSGEGEVENS VAN DE CLIËNT WORDEN ALLEEN VERWERKT INDIEN AAN EEN VAN VOLGENDE VOORWAARDEN IS VOLDAAN:
– VERWERKING GESCHIEDT DOOR HULPVERLENERS, INSTELLINGEN OF VOORZIENINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG OF MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VOOR ZOVER DAT MET HET OOG OP EEN GOEDE BEHANDELING OF VERZORGING VAN DE CLIËNT NOODZAKELIJK IS;
– VERWERKING GESCHIEDT OP VERZOEK VAN DE VERZEKERAAR ZOVER DAT NOODZAKELIJK IS VOOR DE BEOORDELING VAN HET DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLING TE VERZEKEREN RISICO, DAN WEL VOOR ZOVER DAT NOODZAKELIJK IS VOOR DE UITVOERING VAN EEN VERZEKERINGSOVEREENKOMST;

ERFELIJKHEIDSGEGEVENS VAN DE CLIËNT WORDEN ALLEEN VERWERKT IN RELATIE TOT DE BETREFFENDE CLIËNT ZELF, TENZIJ:
– EEN ZWAARWEGEND GENEESKUNDIG BELANG PREVALEERT OF
– DE VERWERKING NOODZAKELIJK IS TEN BEHOEVE VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN STATISTIEK. ORGANISATIE VAN DE INFORMATIEBEVEILIGING

RAJAVDA HEEFT DE VOLGENDE MAATREGELEN GENOMEN EN WERKAFSPRAKEN GEMAAKT OM ZEKER TE STELLEN DAT CLIËNTGEGEVENS ZORGVULDIG WORDEN BEHANDELD.
ALLE MEDEWERKERS DIE CLIËNTGEGEVENS VERWERKEN OF ANDERSZINS KENNIS NEMEN VAN CLIËNTGEGEVENS ZIJN GEHOUDEN AAN GEHEIMHOUDING;

CLIËNTGEGEVENS WORDEN NIET LANGER BEWAARD DAN NODIG; MEDISCHE GEGEVENS WORDEN IN BEGINSEL VIJFTIEN JAREN BEWAARD, OF ZOVEEL LANGER ALS REDELIJKERWIJS NODIG OM VERANTWOORDE ZORG TE KUNNEN LEVEREN;

ALLEEN BEVOEGDEN HEBBEN TOEGANG TOT DE (DIGITALE) GEGEVENSBESTANDEN VAN DE PRAKTIJK; HIERTOE ZIJN COMPUTERS VOORZIEN VAN EEN WACHTWOORD EN DE RUIMTEN WAARIN GEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN NIET VRIJ TOEGANKELIJK;

CLIËNTEN WORDEN GEÏNFORMEERD OVER DE VERZAMELING EN VERWERKING VAN GEGEVENS DOOR DE PRAKTIJK BIJ DE EERSTE INSCHRIJVING VAN DE CLIËNT BIJ DE PRAKTIJK.

RECHTEN VAN DE CLIËNT
DE CLIËNT HEEFT RECHT OP INZAGE IN ALLE GEGEVENS DIE OVER HEM ZIJN VERZAMELD EN VERWERKT;

DE CLIËNT HEEFT RECHT OP EEN AFSCHRIFT VAN DE OVER HEM OF HAAR VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS; DE PRAKTIJK VERSTREKT EEN AFSCHRIFT NA EEN VERZOEK VAN DE CLIËNT EN DE PRAKTIJK KAN HIERVOOR EVENTUEEL EEN REDELIJKE VERGOEDING VRAGEN;

DE CLIËNT KAN VERZOEKEN OM AANVULLING EN/OF CORRECTIE VAN DE VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS, VOOR ZOVER DEZE ONVOLLEDIG EN/OF FEITELIJK ONJUIST ZIJN;

DE CLIËNT KAN VERZOEKEN OM VERWIJDERING OF BEPERKT GEBRUIK VAN DE VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS;

RECHT OP INZAGE OF AFSCHRIFT EN VERZOEKEN OM AANVULLING, CORRECTIE, BEPERKT GEBRUIK OF VERWIJDERING KUNNEN DOOR DE PRAKTIJK WORDEN GEWEIGERD VOOR ZOVER DIT NOODZAKELIJK IS TER BESCHERMING VAN EEN AANMERKELIJK BELANG VAN EEN ANDER (WAARONDER DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DIE ANDER) EN/OF IN GEVAL BEWARING OP GROND VAN EEN (WETTELIJK) VOORSCHRIFT VEREIST IS;

INDIEN DE CLIËNT VAN MENING IS DAT DIT REGLEMENT DOOR DE PRAKTIJK NIET OF ONVOLDOENDE WORDT NAGELEEFD, DAN KAN HIJ OF ZIJ EEN KLACHT INDIENEN BIJ DE PRAKTIJK; DAAR WAAR DE CLIËNT ZICHZELF NIET KAN VERTEGENWOORDIGEN, TREEDT DE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER IN ZIJN OF HAAR PLAATS.

PUBLICATIE PRIVACYREGLEMENT
DIT PRIVACYREGLEMENT VAN RAJAVEDA – AYURVEDISCH GEZONDHEIDSCENTRUM. TREEDT IN WERKING OP 01-01-2017 EN WORDT GEPUBLICEERD OP DE WEBSITE VAN DE PRAKTIJK.

X